Гняв

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск
Ниво
на заклинанието
Клас Необходимо
ниво
Манна Почивка,
сек
Време за създаване,
сек
Обхват,
клетки
Кой
я издава
Описание
1 Вълшебник 54 30% 30% 30% 120 0 8 По подразбиране      
Личные инструменты