Алианси

Материал из FragoriaWiki

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Обща информация

Алианси - междусървърно обединение на гилдии. Като създадете Алианс, то вие получавате отделна локация Княжески Земи, Банка и Склад , които се намират на територията, също така в тях може да съхранявате ресурси и предмети, да се предават между сървърите, Замък в качеството на основна сграда, алиансов чат, и ще имате достъпен алиансов режим на боя.

Създаване на Алианс

За създаването на Алианс е необходимо:

 1. 2 Гилдии без значение от сървъра.
 2. Набор от ресурси от всяка гилдия:
  1. Митрил 5000
  2. Същност на живота 4500
  3. Велум 4500
  4. Същност на въздуха 4500
 3. Пакт за създаване на алианса от едната гилдия.

Пакта за създаване на алианс се продава от НПЦ-то Светогор в град Фрагорск (Координати: -18/-30). Цената на Пакта е 100 000 изумруди. Той трябва да се купи от Главата на гилдията, който ще създава Алианса, друг персонаж не може да го използва. След като го купи, Главата на гилдията трябва да натисне с мишката Пакта в раницата, след което ще се отвори едно специално меню.

Файл:Пакт.jpg

В горната част на менюто трябва да се напише името на бъдещия Алианс. В случай, че се напише некоректно наименование може да се натисне Преименувай и да се промени името още веднъж. Но смяна на името може да се прави само веднъж.

За да поканите гилдия в Алианса трябва да маркирате Главата на гилдията или да го изберете от списъка с играчите и да натиснете копчето Подпиши в Пакта за Създаване на Алианса. Лидерът на поканената гилдия ще види в горния край на екрана си меню за потвърждаване на постъпването в Алианса. Ако се съгласи от него ще бъдат автоматично взети ресурсите, които са необходими за постъпването. Тези ресурси задължително трябва да се намират в раницата му.

След като Главите на петте гилди подпишат Пакта, Алианса се създава автоматично и менюто на Пакта вече може да се затвори.

След създаването на Алианса веднага влизат в сила следните звания:

 1. Глава на Алианса - това е Главата на гилдията, която е използвала Пакта за създаване на Алианса.
 2. Офицер - това е Главата на гилдията, която е постъпила в Алианса.
 3. Редови членове на Алианса - членовете на Гилдите, които влизат в състава на Алианса.

В зависимости от Званията на участниците в Алианса ще бъдат достъпни различни привилегии и права.

В случай на предаване на гилдията на друг персонаж последният автоматично става Офицер. Главата на Алианса може да предаде гилдията на друг персонаж, като в този случай той остава Глава на Алианса, а новия Мастер на гилдията става Офицер.

Важно: Гилдията на Главата на Алианса не трябва да се разпуска, Главата на Алианса не трябва да трие персонажа ли или да се мести на друг сървър. Създаване на Алианс с по-малко от 5 гилдии е невъзможно, допълнителни гилдии се приемат след неговото създаване.

Управление на Алианс

Формата за управление на Алианса се отваря при натискане на специален бутон на панел за бърз достъп. Различните полета във формата ще бъдат достъпни за членовете на Алианса в зависимост от тяхното звания. Чрез тази форма се осъществява прием и изключване от Алианса, избор на Глава на Алианса, провеждане на Войни и наблюдение на дневника.

Прием в Алианс

След създаването на Алианс в него могат да се приемат допълнителни гилдии. Количеството на гилдиите в Алианса е ограничено до 10, като стойността на постъпване на гилдии (6-10) е по-висока от стойността за прием на гилдии (1-5). Цената за встъпване на 6та гилдия и всяка следваща:

 • Митрил 10 000
 • Същност на живота 9 000
 • Велум 9 000
 • Същност на въздуха 9 000

Приема в Алианс се осъществява в два етапа: подаване на Заявка и гласуване.

Подаване на заявка

Подаването на Заявка за встъпване се прави от Главата на гилдията чрез специален бутон в социума. При натискане на бутона на Алианси се отваря прозорец, в който можете да видите следната информация:

 • Име на Алианса.
 • Ниво на неговия Кремъл
 • Брой на гилдиите.
 • Описание на алианса.
 • Цена за встъпване. (ресурси)

Посочвайки от списъка необходимия Алианс и при наличие в раницата на нужното количество ресурси Главата на гилдията може да натисне бутона Подай заявка. След това гилдията се нарежда в списъка за гласуване.

Гласуване

Файл:Заявки.jpg

За провеждане на гласуване за приемане на гилдия в Алианса неговия Глава и Офицери трябва да отворят формата за управление на Алианса, преминавайки в меню Решения и след това в Заявки.

Тук се отваря форма за гласуване, където за подадената Заявка от гилдията може да се даде глас "За" или "Против". За успешно гласуване трябва да има 75% от гласовете.

 • В случай, че в определеното време нужното количество гласове не се събере, то гласуването се счита за несъстояло се.
 • В случай, че бариерата (75%) е премината, то от Главата на гилдията се взимат нужните ресурси и гилдията встъпва в Алианса след изтичане времето на гласуване.

Изключване от Алианс

Файл:Исключение.jpg

Изключването на гилдия от Алианса се осъществява по метода на гласуване.

За начало на гласуването Офицер или Глава на гилдия трябва да обяви кандидатурата на гилдия за изключване от Алианса. За това е необходимо да се избере меню Решения, а след това Състав. В отворилия се списък трябва да се избере нужната гилдия и да се натисне Предложете за изключване. След това в този прозорец ще се появи форма за гласуване, в която трябва да се даде глас "За" или "Против" изключването. За успешно гласуване трябва за едно от двете решения да се съберат 75% гласа. Изключената от Алианса гилдия не участва в гласуването.

 • В случай, че в определеното време нужното количество гласове не се събере, то гласуването се счита за несъстояло се.
 • В случай, че бариерата (75%) е премината, то от Главата на гилдията се взимат нужните ресурси и гилдията встъпва в Алианса след изтичане времето на гласуване.

Избор на Глава на Алианса

След създаване на Алианса той автоматично има Глава, която обаче може да бъде преизбрана. Преизбирането протича в два етапа: гласуване за нови избори и гласуване за кандидатура.

Гласуване за нови избори

Файл:Выборы.jpg

За начало на гласуването текущия Глава на Алианса или един от Офицерите трябва да отвори меню Решения, след това Избори и да натисне бутона Предложете нови избори.

След това започва отчитане на времето, през което всички Офицери или Глави трябва да гласуват със "За" или "Против" началото на нови избори. За успешно гласуване трябва за едно от двете решения да се съберат 75% гласа.

 • В случай, че в определеното време нужното количество гласове не се събере, то гласуването се счита за несъстояло се. До следващото гласуване трябва да мине една седмица.
 • В случай, че бариерата (75%) е премината, то след изтичане на времето за гласуване започва следващия етап.

Гласуване за кандидатура

Всеки Офицер и текущия Глава на Алианса може да постави своята кандидатура за нови избори, натискайки съответния бутон във формата за избори. Единствено не може да гласува за собствената си кандидатура.

За успешно гласуване трябва един от кандидатите да събере 75% гласа.

 • В случай, че в определеното време нужното количество гласове не се събере, то гласуването се счита за несъстояло се. До следващото гласуване трябва да мине една седмица.
 • В случай, че бариерата (75%) е премината, то на Алианса се назначава новия Глава.

Данъци

Файл:Налоги.jpg

Главата на Алианса може да променя големината на данъците. За това трябва да използва специална форма.

Данъците се начисляват като процентно отношение от това, което получава всеки член на Алианса. Данъци се взимат от следните източници:

 • Лилави ресурси. Данъка се взима в момента на добив на ресурса.
 • Получени Знаци на воеводата. Данъка се взима в момента на начисление на знаци за участие в игри.
 • Злато. Данъка се взима в момента на получаване/отчитане на куести.

Размерът на данъка може да бъде равен на 0. В този случай ресурси, знаци и злато могат да се внасят доброволно през склада и банката.

Максималният размер на данъка на всеки ресурс зависи от нивото на Алианса:

 • 1-2 ниво - 10%
 • 3-4 ниво - 12%
 • 5-6 ниво - 14%
 • 7-8 ниво - 17%
 • 9 ниво - 20%
 • 10 ниво - 25%

Размерът на данъците може да бъде променян веднъж на ден.

Сила

Файл:Сила.jpg

Чрез менюто Сила членовете на Алианса могат да излязат от неговия състав, натискайки съответния бутон. Освен това тук са показани броя на участниците във всяка гилдия.

За алианса

Тук Главата на Алианса може да постави текстово описание на Алианса, някаква важна информация, която ще бъде видна както за членовете на Алианса, така и чрез социума.

Дневник

Файл:Журнал.jpg

В Дневника Главата на Алианса и Офицерите могат да разглеждат основните промени в Алианса, такива като:

 • Избори.
 • Гласувания по заявки.
 • Финансови постъпления и загуби.
 • И пр.

Алиансови Земи

Карта Замковых Земель

Алиансови Земи - отделна локация, която се появява след създаване на Алианса.

За достигане на Алиансовите Земи на своя Алианс трябва да се използва Алиансовия телепорт, който се намира във Фрагорск (координаты: -22/-27). След клик по него се отваря форма със списък на достъпни за телепортация Алианси.

В северо-източната част на картата са разположени основните здания: Кремъл, Банка, Склад.

В долната част са разположени укрепления за атакуващ Алианс.

Подземен тунел

Особена скрита част от локацията, предназначена за незабелязано проникване на основната част на Алиансовите земи в случай на война.

Вход и выход

НПЦ

Комендант

Разположен е в Алиансовите Земи. Веднъж на ден дава на всеки член на Алианса Сребърен сандък. В случай, че играчът събира тези сандъци 6 дни подред, то на 7мия ден той може да получи Златен сандък. За получаване на съндък Алианса трябва да се намира в състояние на война, освен в неделя. В случай че сградите на Алианса са разрушени, то след рестарта войната приключва и съндъци не могат да се взимат. Но ако до момента на рестарта зданията се ремонтират, то алианса не се счита за победен и след рестарта сандъците ще бъдат дистъпни. Персонажът трябва да има оценка на вещите 6 300 или повече.

Търговец на Алианса

На територията на всеки Алианссе намира НПЦ "Чика Търговеца" (кординати: 28/-229), който продава различни полезни предмети. В момента асортиментът на стоките е следния:

Название Описание Получаване
file:Прост прах от смлян камък.jpg Прост прах от смлян камък Автоатаката на персонажа нанася на укрепления и здания 4 ед. щета.

Време на действие: 60 мин.

Време на каста: 2 сек.
Алиансов рейтинг: 0

Личен рейтинг: 1 000
Изумруди: 600
Коприна: 10

Кристалически мях: 10.
file:Сложен прах от смлян камък.jpg Сложен прах от смлян камък Автоатаката на персонажа нанася на укрепления и здания 8 ед. щета.

Време на действие: 60 мин.

Време на каста: 2 сек.
Алиансов рейтинг: 3 000

Личен рейтинг: 1 000
Изумруди: 850
Коприна: 20

Кристалически мях: 20.
file:Свитък за възкресяване.jpg Свитък за възкресяване
Предметът не може да се използва в игри по абонамент, Превземане на Замъка, Княжески междуособици и Свещенна война.
От персонажа, използващ предмета се отнемс 40% мана и 40% хп.

За използване в персонажа трябва да има минимум 45% хп.
В случай на потвърждение персонажа се възкресява с 30% мана и 30% хп.
Свитъкът за възкресяване може да се използва веднъж на 5 минути.

Алиансов рейтинг: 30 000

Личен рейтинг: 25 000
Изумруди: 3 500
Папирус: 150

Родий: 150.
file:Свитък за масово възкресение.jpg Свитък за масово възкресение
Предметът не може да се използва в игри по абонамент, Превземане на Замъка, Княжески междуособици и Свещенна война.
Cвитъкът за масово възкресение може да се използва веднъж на 15 минути.
Появява се стандартна форма на възкресение на всички мъртви персонажи, които:

- се намират в една група с персонажа, използващ предмета.
- се намират в радиус от 16 клетки от персонажа.

Персонажът, използващ свитъка загива и принудително му се налага таймер в размер на 120 сек.
Алиансов рейтинг: 30 000

Личен рейтинг: 25 000
Изумруди: 3 500
Папирус: 150

Родий: 150.
file:Напитка на търсача на богатства.jpg Напитка на търсача на богатства Докато ефектът е наложен на персонажа шанса за получаване на по-качествен ресурс се повишава с 15%.

Следващата напитка на търсача на богатства може да се използва след прекратяване действието на текущата.
Време на действие: 12 часа.

Алиансов рейтинг: 1 000

Личен рейтинг: 3 000

Изумруди: 850

file:Проста отвара на късметлийския събирач.jpg Проста отвара на късметлийския събирач Докато е наложен ефектът персонажа при всеки сбор на ресурси:

- Дървар, миньор и чудодей ще получават по 2 ед. ресурс повече;
- От мобове кожарят ще получава 4 ед. ресурса повече.
- Количеството боклук не се увеличава.
Следващата Проста отвара на късметлийския събирач може да се използва след прекратяване действието на текущата.
Време на действие: 12 часа.

Алиансов рейтинг: 6 000

Личен рейтинг: 4 000

Изумруди: 1 500
file:Сложна отвара на късметлийския събирач.jpg Сложна отвара на късметлийския събирач

Докато е наложен ефектът персонажа при всеки сбор на ресурси:

- Дървар, миньор и чудодей ще получават по 4 ед. ресурс повече;
- От мобове кожарят ще получава 8 ед. ресурса повече.
- Количеството боклук не се увеличава.
Следващата Сложна отвара на късметлийския събирач може да се използва след прекратяване действието на текущата.
Време на действие: 12 часа.

Алиансов рейтинг: 12 000

Личен рейтинг: 10 000

Изумруди: 2 500
file:Индрик.jpg Индрик Ездитно животно, което е достъпно от 10то ниво.

Скорост: 270.
Товароносимост: 5 000.
В случай на атака по персонажа връща 40% щета.

Алиансов рейтинг: 50 000

Личен рейтинг: 50 000
Изумруди: 350 000
Същност на огъня: 1 000

Огледало на безстрашието: 100
file:Отровна_Слуз_1.png Камъни за оръжия Камъните са два вида:

- Камъни, увеличаващи щетата от автоатака, шанс за блокиране с щит и други положителни ефекти. Общо могат да се поставят 4 такива камъка;
- Камъни, даващи определени допълнителни ефекти в зависимост от класа. В предмет може да се постави само един такъв камък.

В ножове не могат да се поставят камъни.
Алиансов рейтинг: 5 000

Личен рейтинг: 4 000

Изумруди: 1 000

Хиперборея

Основна статия - Хиперборея

Кремъл

Файл:Кремль11.jpg

Основно здание на Алианса. В зависимост от нивото на подобрения налага на всички членове на Алианса бъф, увеличаващ количеството ХП от 1% до 10%. Кликвайки по него се отваря формата за управление на Сгради и Укрепления.

В прозореца има два таба: Крепост и Производство.

Освен това в колоната Ресурси са показани наличните в Склада ресурси, както и Знаци и злато, намиращи се в Банката. В случай, че за изпълнение на операции Подобрение, Ремонт или Производство липсва нещо, то дефицитния ресурс ще бъде изписан в червено.

В крайната дясна част на формата е разположена колоната Свитъци, в която са отбелязани свитъците, създадени в процеса производство.

Крепост

В раздела Крепост може да се Ремонтират и Подобряват Сгради и Укрепления.

Файл:Кремль1.png

Подобрения

При подобряване се увеличава здравината на всички Укрепления от избрания тип или избраната Сграда. Само главата на Алианса може да извършва подобрения.

Ниво на здравината при подобряване
Ниво Здравина
0 61 500
1 123 500
2 184 500
3 246 000
4 307 500
5 369 000
6 430 500
7 553 500
8 138 500
9 984 500

Стойността на подобренията е равна за всички Сгради и Укрепления, освен Стените. Стените струват в 6 пъти по-малко от указаните значения.

Стойност на подобренията
Ниво Злато Знаци на воеводата Ресурси
1 7 000 3 000 Адамантит: 300 Дъбова кожа: 300 Същност на земята: 300 Дъб: 300
2 9 000 4 000 Мифрил: 450 Велум: 450 Същност на огъня: 450 Същност на живота: 450
3 11 000 5 000 Адамантит: 600 Превъзходно Филе: 600 Същност на водата: 600 Дъб: 600
4 13 000 6 500 Мифрил: 1 000 Дъбова кожа: 1 000 Същност на въздуха: 1 000 Коприна: 1 000
5 15 000 7 500 Родий: 1 250 Превъзходна кожа: 1 250 Същност на земята: 1 250 Същност на живота: 1 250
6 18 000 9 500 Адамантит: 1 500 Велум: 1 500 Същност на огъня: 1 500 Дъб: 1 500
7 21 000 11 500 Мифрил: 1 750 Дъбова кожа: 1 750 Същност на въздуха: 1 750 Същност на живота: 1 750
8 24 000 13 500 Адамантит: 2 000 Превъзходно филе: 2 000 Същност на водата: 2 000 Дъб: 2 000
9 27 000 15 500 Мифрид: 2 500 Велум: 2 500 Същност на въздуха: 2 500 Същност на живота: 2 500

Здравина

Здравината се изобразява отдясно от изображението на избраната Сграда или Укрепление. За състоянието на постройката също така може да разберете по цвета на името им в менюто Сгради или Укрепления.

 • Ако сградата има 90% здравина и повече, цветът на името ще бъде зелен
 • Ако сградата има 75%-89% здравина и повече, цветът на името ще бъде жълт
 • Ако сградата има 50-74% здравина и повече, цветът на името ще бъде розов
 • Ако сградата има 25%-49% здравина и повече, цветът на името ще бъде червен
 • Ако сградата има 10%-24% здравина и повече, цветът на името ще бъде сив

Сградите не могат да имат по-малко от 10% здравина. Укрепленията могат да имат по-малко от 10% здравина (цветът на името ще бъде сив) и в случай, че здравината стигне до 0% Укреплението ще бъде напълно унищожено.

В случай на ремонт на Укрепление във формата на Замъка ще се изобразява сумарната здравина на всички Укрепление от избрания тип на локацията. При натискане на бутона Ремонтирай всичко здравината ще започне да се възстановява при всички Укрепления или Сгради от избрания тип.

Производство

Под производство се разбира създаването на свитъци за Укрепления и Оръдия, които след създаването се появяват в специален таб в Склада. За началото на тяхното създаване трябва да се избере съответното меню в таба Производство и да се укаже типа на нужното Укрепление или Оръдие.

Освен ресурси за производство се използват и т.нар. Енергия. Създаването на различни Укрепления и Оръдия се изисква различно количество Енергия.

 • Стена. 1 Енергия.
 • Порта. 5 Енергия.
 • Кула. 5 Енергия.
 • Таран. 10 Енергия.
 • Катапулт. 10 Енергия.

Максимално количество енергия - 10. В случай, че Енергията за производство не достига тя може да се възстанови. При това бутона Изпълни се заменя с Зареди. Възстановяването на 1 Енергия струва:

 • 1 Злато.
 • 1 Знак на воеводата.
 • 4 Велум.
 • 5 Митрил.

Нивото на Енергия се възстановява автоматично всеки ден в 0:00 сървърно време.

Свитъците за Укрепления винаги се създават на базово ниво на подобрение.

Укрепления

Поставянето на Укрепления на локацията се осъществява по следния начин:

 1. Клик по свитъка в раницата.
 2. Пренасяне на курсора на локацията.
 3. Курсора се заменя със специална област, състояща се от клетки. Клетките със зелен цвят означават, че на посоченото място може да се постави укрепление, а червения - че не може.
 4. Клик на избраното место. След това се стартира прогрес-бар, след чийто край на действие Укреплението ще бъде поставено.

Укрепленията биват следните типове:

 • Стена. 1 стена има размер 1 клетка. Стените могат да се поставят по следния начин: ако в раницата има няколко свитъка за поставяне на стена, то кликнете по единия, изберете съответното място за поставяне, кликнете с левия бутон на мишката и задържайки го протегнете линия в нужната посока, с изкл. на хоризонтала. Стената ще се протегне на съответен брой клетки, чието количество е равно на свитъците в раницата. Стените са напълно непроходими.
 • Врата. Вратата е два типа: хпризонтална и вертикална, т.е. се различава по плоскостта, по която се поставя. Вратата заема 6 клети по хоризонтал или вертикал. Тя е проходима само за членовете на Алианса.
 • Кула. Кулата има размер 2*2 клетки. Напълно непроходима. Кулата нанася плаваща щета от 1 000 до 20 000, като щетата не зависи от степента на подобрение. Обхват на атаката - 10 клетки.
 • Стражева кула.

Стражевата кула представлява точка за поява на Стражи. Ако в радиус на 20 клетки от кулата се появи враждебен персонаж, редом до нея се появяват 8 стража (4 воини и 4 стрелци), които започват да преследват целта. Ако няма врагове близо до кулата в продължение на 10 минути - стражите изчезват. Ако здравината на кулата падне до 0% - стражите престават да се появяват. Всеки страж има бонус от 60% поглъщане на входяща щета. На всеки 20 секунди стражите си налагат бъф Лечение, възстановяващ на стража HP равно на 20% от максималното. Общата щета на Стражите зависи от избраната цел. Щетата на стражите-стрелци е по-висока отколкото тази на стражите-воини.

Поставеното Укрепление може да се премести. За тази цел трябва да се избере, под аватара на Укреплението ще се появи бутон за преместване, след чието натискане ще се появи курсор, аналогичен на този за поставяне. След клик на курсора на новото място Укреплението ще се премести на него.

Цена на свитъка:

 • Стена:
  • 333 Злато.
  • 166 Знака на воеводата.
  • 25 Коприна.
  • 25 Родий.
  • 25 Същност на земята.
  • 25 Кристалически мях.
 • Кула и Врата:
  • 2 000 Злато.
  • 1 000 Знака на воеводата.
  • 150 Коприна.
  • 150 Родий.
  • 150 Същност на земята.
  • 150 Кристалически мях.

Оръдия

Оръдия - приспособления за унищожаване на Укрепления и Здания на вражески Алианс по време на война. Различават се два вида Оръдия: Таран и Катапулт. Освен това щета може да нанася и лилава бомба.

Файл:Орудия.png

Таран

Този Таран се различава от Тарана, използван в Капището. Разлики:

 • Алиансовия Таран и свитъка за неговото създаване няма срок на живот.
 • Може да се използва само на локацията Алиансови земи.

Характеристики:

 • Живот: 7 200 000.
 • Щета: 270.
 • Обхват на действие: 2 клетки.

Цена:

 • Родий: 120.
 • Коприна: 120.
 • Същност на земята: 120.
 • Кристалически мях: 120.

Катапулт

Характеристики:

 • Живот: 1 500 000.
 • Щета: 140.
 • Обхват на действие: 10 клетки.

Цена:

 • Родий: 100.
 • Коприна: 100.
 • Същност на земята: 30.
 • Кристалически мях: 30.

Бомба

Създава се по рецепта, достъпна в Капището. Щета нанася само лилава бомба. Нанася 64 ед. щета на Укрепления и Здания.

Предмети

Файл:Алианс предмети.jpg

В менюто Предмети се създават вещи Воинска слава по класове: Огнен заклинател; Леден заклинател; Леден заклинател; Влъхва; Вълшебник; Разузнавач; Стрелец; Берсерк; Рицар; Самоцветен покровител; Адамантов Покровител

Достъпните за създаване вещи зависят от нивото на Кремъла:

 • 1 ниво. Няма достъпни предмети.
 • 2 ниво. Достъпни са ботуши.
 • 4 ниво. Достъпни са панталони.
 • 6 ниво. Достъпни са ръкавици.
 • 8 ниво. Достъпни са роби.
 • 9 ниво. Достъпни са нараменници.
 • 10 ниво. Достъпни са шлемове.

За създаването на предметите се изисква алиансов ресурс, добиван в локацията Хиперборея. Предметите могат да се създават само от Главата на Алианса. След създаването те попадат в Банката на алианса. Всички действия с тях се записват в дневника.

Подобрение на предмети и оръдия

Всяко оръдие и укрепление може да се подобри. За подобрение се изисква:

 • Ниво на общ рейтинг.
 • Злато.
 • Илиянова ресурс.

Всяко укрепление може да се подобри отделно от другите. Също така всяко укрепление може да се унищожи – в този случай на алианса ще бъдат върнат 25% от неговата стойност.

Подобрение на защитни кули

2ро ниво:

 • Щета: 15 000 — 25 000.
 • Обхват на действие: 10 клетки.

3то ниво:

 • Щета: 35 000 — 45 000.
 • Обхват на действие: 10 клетки.

4то ниво:

 • Щета: 55 000 — 65 000.
 • Обхват на действие: 11 клетки.

5то ниво:

 • Щета: 75 000 - 85 0000.
 • Обхват на действие: 11 клетки.

Защитните кули могат да се строят на територията на вътрешния остров с изключение на 10х10 клетки около подземния тунел.

Подобрение на стражеви кули

1во ниво:

 • HP: 180 000
 • Ниво: 70

2ро ниво:

 • HP: 230 000
 • Ниво: 75.

3то ниво:

 • HP: 300 000
 • Ниво: 80

3то ниво:

 • HP: 360 000
 • Ниво: 85

Общата щета на стража зависи от параметрите на избраната цел. Щетата на страж-войн по-ниска, отколкото на страж-стрелец.

Подобрение на оръдия

Оръдията също могат да се ъпгрейдват:

Таран: 1. 2ро ниво:

 • HP: 7 200 000.
 • Щета: 320.

2. 3то ниво:

 • HP: 7 800 000.
 • Щета: 420.

3. 3то ниво:

 • HP: 8 600 000.
 • Щета: 580.

Катапулт: 1. 2ро ниво:

 • HP: 1 500 000.
 • Щета: 200.
 • Дистанция: 10 клетки.

2. 3то ниво:

 • HP: 2 000 000.
 • Щета: 280.
 • Дистанция: 10 клетки.

3. 3то ниво.

 • HP: 2 800 000.
 • Щета: 360.
 • Дистанция: 11 клетки.

Вече създадени оръдия, намиращи се в склада на Алианса, не се ъпгрейдват. След подобрение на оръдие при неговото създаване в склада трябва да се появи оръдие от съответното ниво.

Банка

Файл:Банк.jpg

Банката е предназначена за:

 • Съхранение на предмети.
 • Съхранение на злато.
 • Съхранение на Знаци на воеводата.

От ляво на дясно по хоризонтал се намират номерирани страници. Отгоре надолу по вертикал се намират Отделения. Функциите на отделенията са идентични, но позволяват по-добро сортиране на предмети. Страниците и Отделенията се закупуват за злато.

Злато и Знаци постъпват в Банката по следните начини:

 1. Данъци.
 2. Доброволна вноска. За осъществяване на внос трябва да се натисне съответния бутон в долната част на формата на Банката, обозначен със символа на Знак или Злато. След клика се отваря прозорец, в който трябва да се въведе размера на вноската и да се потвърди. Указаното количество Знаци или Злато ще се отчисли от сметката на персонажа и се ще начисли в Банката. Взимането на Знаци или Злато от Банката е невъзможно.

Права

В десния долен ъгъл на формата има бутон със символ слънце. При натискането му се отваря прозорец за управление на правата.

Файл:Права.jpg

Правата се настройват от Главата на Алиянса.

Дневник

При натискане на бутона Дневник се отваря прозорец, в който ще се показват вноските на всяка гилдия във вида на сумарно Злато и Жетони, които са внесли членовете ?. В долния ляв ъгъл има бутон още..., след натискане на който се отваря следващия прозорец с детайлно описание на всичко, което е постъпило или е било взето от банката. Записите се подреждат отдолу нагоре.

Склад

Файл:Sklad.jpg

Складът е предназначен за:

 • Съхранение на ресурси.
 • Съхранение на свитъци.

Ресурсите постъпват в склада по два начина:

 1. Данъци.
 2. Доброволна вноска. За осъществяване на внос е достатъчно пренасяне на нужния ресурс от раницата в клетка в Склада и указване на количеството му.

От ляво на дясно по хоризонтал се намират номерирани страници. Отгоре надолу по вертикал се намират Отделения. Функциите на отделенията са различни: горния е предназначен за съхранение на ресурси, а долния - за свитъци.

Права

В десния долен ъгъл на формата има бутон със символ слънце. При натискането му се отваря прозорец за управление на правата.

Файл:Права.jpg

Правата се настройват от Главата на Алианса.

Дневник

При натискане на бутона Дневник се отваря прозорец, в който ще се показват вноските на всяка гилдия във вида на сумарно количество ресурси и свитъци, които са внесли членовете ?. В долния ляв ъгъл има бутон още..., след натискане на който се отваря следващия прозорец с детайлно описание на всичко, което е постъпило или е било взето от склада. Записите се подреждат отдолу нагоре.

Война

Война - състояние на конфликт между Алианси, по време на който може да се извършва нападение на Алиансовите земи на вражеския Алианс, унищожавайки Укрепления, Здания и получаване на точки индивидуален и общ рейтинг.

За да се влезе на територията на чужд алианс разликата в нивата им трябва да бъде +/-1 ниво. Ако това условие е спазено, то играчите на единия алианс могат да влязат на територията на чуждия и да започнат атака на персонажи, укрепления и здания, но в строго определено време:

 • Вторник: от 19:00 до 21:59.
 • Четвъртък: от 19:00 до 21:59.
 • Петък: от 19:00 до 21:59. (сървърно време)

Войната се счита за приключила ако на Алианса му е разрушен Кремъла. След края на войната входа на територията на загубилия алианс се затваря до началото на следващата седмица. С началото на следващата седмица войната започва отново, а здравината на всички здания се възстановява на 40%. Ако в течение на седмица Кремъла не бъде развален, а здравината му е повече от 40%, то дадената здравина се съхранява и през следващата война.

Бойните действия се провеждат всеки ден до края на войната. Всеки ден може да се раздели на 3 етапа:

 1. От 0.00 до 12.00. Щетата на оръдията е 0%.
 2. От 12.00 до 18.00. Щетата е 10%.
 3. От 18.00 до 0.00. Щетата на оръдията е 100%.

Наказания за разрушени сгради:

 • Разрушен Кремъл: не могат да се слагат данъци.
 • Разрушена Банка: Не могат да се взимат предмети.
 • Разрушен Склад: Не могат да се взимат ресурси.

Общ и индивидуален рейтинг

Индивидуален рейтинг

Начисление

Точките на индивидуалния рейтинг позволяват закупуване на стоки от магазина на алиянса. Количеството индивидуален рейтинг се изобразява в отделението Слава във формата за преглед на персонажа. Точки индивидуален рейтинг могат да се получат за следните действия:

 • Разрушение на стена - 10 точки
 • Разрушение на кула - 25 точки
 • Разрушение на катапулт/таран - 50 точки
 • Разрушение на здание от тип кремъл, склад, банка - 250 точки.
 • За убийство на вражески персонаж точките рейтинг се начисляват по следните правила:
Условия за получаване на рейтинг по нива на персонажа
Ниво на убитият персонаж
Получен рейтинг
По-голямо или равно на нивото на играча
10
По-малко от 9 нива
10
По-малко от 10 до 14 нива
5
По-малко от 15 нива и повече
0

 

Условия за получаване на рейтинг по оценка на вещите на персонажа
Оценка на вещите на убитият персонаж
Получен рейтинг
По-голяма или равна на оценката на персонажа на играча
10
По-малка с 29,99%
10
По-малка с от 30% до 49,99%
5
По-малка с от 50% и более
0

За начисляване на рейтинг се взима минималната стойност на тези две условия.

Играч представа да носи точки за своята смърт на своя или вражеска територия ако е умрял три пъти в течение на 4-х минути.

Описание

Индивидуален рейтинг може да бъде загубен в два случая:

 1. Ако персонаж умре на локация на вражески алианс. Губят се 2 единици рейтинг.
 2. За всяко ПК убийство. Количеството отнети точки рейтинг е равно на количеството ПК точки.
 3. При смяна на алианса от персонажа ще бъдат премахвани по 50% личен алиансов рейтинг.

Общ рейтинг

Определено количество точки общ рейтинг на алианса открива достъп на Княза до определени подобрения на алианса, както и дава достъп до стоки в магазина на алианса. Общият рейтинг се печели едновременно с индивидуалния и носи същия брой точки. Общият рейтинг на алианса не може да се понижи по никакъв начин. Броят точки общ рейтинг може да се види във формата на Кремъла или в таба Статус във формата за управление на алианса.

Безсмъртен

Постижение в раздела, за изпълнение на което се дава бъф Безсмъртен. Той дава 30% шанс в случай на смърт персонажа да се възксреси на място.

Личные инструменты